Preview Mode Links will not work in preview mode

菇武門Podcast——何韻詩、黃詠詩
Mar 2, 2020

做創作人一點也不容易,其中最常見的三個障礙,就是創作停濟不前、難以不斷進化、變得唔識享受創作。你有無遇到過?最後選擇點樣克服?定係中途放棄?

哩三個障礙我同大師姐Kiri T都經歷過。總結係: