Preview Mode Links will not work in preview mode

菇武門Podcast——何韻詩、黃詠詩

May 5, 2019

夢妮坦,解夢師、專欄作家、唱片宣傳人員,一人分飾咁多角色,到底佢點樣鍛鍊自己嘅專注力?由佢早晚課嘅routine,講到去面對於生老病死嘅態度,今集對談非常豐富,睇吓大家可以喺入面攞到幾多嘢走!

夢妮坦: