Preview Mode Links will not work in preview mode

菇武門Podcast——何韻詩、黃詠詩

Sep 24, 2017

菇掌門星期六回答大家嘅問題,談到土炮分配工作之方法,佛學與創作,什麼是空性,仲有如何判斷一份歌詞的好與壞等。如果你地都有想問嘅問題,記得去anchor嘅channel度call-in喇!