Preview Mode Links will not work in preview mode

菇武門Podcast——何韻詩、黃詠詩


Sep 14, 2017

正在創業、或已經創業一段時間嘅朋友都會知道,「老闆」呢個角色,其實諗落好似好爽,做起上嚟先知原來難度極高。幾時友善、幾時嚴肅、幾時諒解員工過失、幾時要果斷炒人,通通都係學問。菇掌門分享自己做幾間小型公司嘅心得,點樣同員工們保持友愛關係,但又唔會喺需要時失去權威,其實最重要一個字,將心比己,以身作則。聽吓啦笨!