Preview Mode Links will not work in preview mode

菇武門Podcast——何韻詩、黃詠詩


Nov 29, 2020

現代人最害怕自己唔夠忙、時間填得唔夠滿,就算坐低有一秒鐘喘氣空間,都要用各種方法將佢填充。其實會唔會係,我地都已經唔再懂得面對自己、面對孤獨?

擁有一個人獨處嘅時間,我地先可以將向外嘅視線收返入嚟,去真正認識自己。

你有呢個勇氣嗎?


Support our channel! :)

Payme : bit.ly/paymegoo

Payme QR code : bit.ly/paymegooQRcode

Paypal : paypal.me/hall1c

Song :

GDJYB《Wake me up》 : bit.ly/gdjybwake

林聰《若只如初見》 : bit.ly/nichungmue

林聰 首張個人專輯《月人兒》 : bit.ly/nichungmoonchild